ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας–Πληροφορική Υγείας (διαπανεπιστημιακό ΠΑ.ΠΕΙ.)

Business & Finance / Business & Management

Πανεπιστήμιο:  Α.Ε.Ι. - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα:  Διατμηματικό - Τμήμα Πληροφορικής
Τοποθεσία: Πειραιάς, Greece
Διάρκεια: 2 εξάμηνα
Τύπος: Full Time
More Info
0 Ψήφοι
0/5

Mε τα συνεργαζόμενα Τμήματα: Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα Τμήματα Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις:
- Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
- Πληροφορική Υγείας   

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι οι εξής: 1)Η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας, 2) Η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του προγράμματος να μπορούν να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα και να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας καθώς και της Πληροφορικής Υγείας, αντίστοιχα.

Απαιτήσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Οργάνωσης και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.  Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς τις ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ κατά την κρίση της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής – Διατμηματικής Επιτροπής.  Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της αλλοδαπής ισοτίμων προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια σύμφωνα με το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις και τις προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα η γνώση της οποίας επιβεβαιώνεται με γραπτή εξέταση και γίνεται από μέλη ΔΕΠ. Μόνο όσοι υποψήφιοι περατώσουν επιτυχώς τη δοκιμασία της Αγγλικής γλώσσας μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής που είναι η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.  Ειδικά για τους πτυχιούχους ΤΕΙ ισχύει η επιπλέον προϋπόθεση της παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης στα παρακάτω 6 προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής: 1) Βιοστατιστική, 2) Οικονομικά της Υγείας, 3) Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, 4) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 5) Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων, 6) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία.

SHARE!

LOGIN

  • Μέλη
  • Εργοδότες
Lost your password?
Lost your password?

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ