ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και ΨυχικήςΥγείας

Medical & Health Sciences / Health Sciences

Πανεπιστήμιο:  Α.Ε.Ι. - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα:  Ιατρική Σχολή
Τοποθεσία: Αθήνα, Greece
Διάρκεια: 4 εξάμηνα
Τύπος: Full Time
More Info
0 Ψήφοι
0/5

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε αυτό, στη Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας. Αυτοί θα πρέπει να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματός τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της υγείας και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως την λειτουργία των Ψυχιατρικών Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχιάτρους όσο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως και
επαγγελματίες κλάδων συναφών προς την ψυχιατρική και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α. να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς/ φορείς και δομές που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας.
β. να απασχοληθούν σε θέση που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
γ. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
δ. να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντι−
κείμενο

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής. Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαιτήσεις

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος και συναφών τίτλων
3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
6. Βιογραφικό Σημείωμα ( να περιληφθεί οποιαδήποτε πληροφορία έχει σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ)
7. Δύο συστατικές επιστολές  από πρόσωπα επιστημονικού κύρους.
8. Πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ (ΕCDL η αντίστοιχο προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών  Υπολογιστών), (εάν υπάρχει)
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

SHARE!

LOGIN

  • Μέλη
  • Εργοδότες
Lost your password?
Lost your password?

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ