Διαδικασία για την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου εξωτερικού

06 November, 2012

Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για την αναγνώριση;

Ο υπεύθυνος φορέας για την αναγνώριση, ισοτιμία και αντιστοιχία βαθμολογίας τίτλων σπουδών του εξωτερικού με τα ημεδαπά πτυχία είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ο οποίος αντικατέστησε το “πρώην” ΔΙΚΑΤΣΑ.

Για ποιους λόγους χρειάζεται η αναγνώριση;

Η αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι συχνά αναγκαία, καθώς ακόμη και το πιο ενδιαφέρον και περιζήτητο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό, ενδεχομένως να έχει ελάχιστη αξία αν δε μπορεί να αξιοποιηθεί επαγγελματικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις.

Πότε η αναγνώριση είναι υποχρεωτική;

Ορισμένα πανεπιστήμια παρέχουν πτυχία τα οποία απαιτούν παρακολούθηση μαθημάτων και σε πανεπιστήμια άλλων χωρών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να διαπιστώσει αν το πτυχίο που θα αποκτήσει χρειάζεται αναγνώριση.

Πότε η ισοτιμία αναγνωρίζεται;

Η ισοτιμία καθώς και η αντιστοιχία αναγνωρίζονται, εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής. Πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ορίζονται από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία;

Οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό θα πρέπει να βεβαιώνουν την ΔΟΑΤΑΠ αναγνώριση πτυχίου πριν επιλέξουν το ίδρυμα για τις σπουδές τους, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη δυνατότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών που θα τους απονεμηθεί. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω. Η θεώρηση των δικαιολογητικών με τη σφραγίδα Apostille γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης με sms ή e-mail. Η αναγνώριση και η βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το Τμήμα Παραλαβής του ΔΟΑΤΑΠ.

Τι είναι η σφραγίδα Apostille;

Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογραφόντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

-Αίτηση που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ
-Παράβολο
-Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986
-Επικυρωμένο αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου του ελληνικού ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
-Αντίγραφο τίτλου σπουδών που πρόκειται να κριθεί, επικυρωμένο για τη γνησιότητα των υπογραφών και επίσημα μεταφρασμένο.
-Επικυρωμένο πιστοποιητικό μαθημάτων – βαθμών, εάν απαιτείται υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων.
-Εργασία μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορική διατριβή, που επιστρέφονται μετά την αναγνώριση.
-Περίληψη διδακτορικής διατριβής στα ελληνικά.

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται μέχρι να αναγνωριστεί το πτυχίο;

Η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και αφότου έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

http://www.doatap.gr/
http://www.globaledu.gr/el/frequently-asked-questions/recognition-of-degrees-studies.html

SHARE!

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

LOGIN

  • Μέλη
  • Εργοδότες
Lost your password?
Lost your password?
  • Σήμερα
  • Ημερολόγιο
  • Αναζήτηση
    Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για την σημερινή ημέρα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ